X
   
 
  • منشور اخلاقی کارکنان بارز

   منشور اخلاقی و چارچوب رفتاری درگروه صنعتی بارز

   • خود را عضوی از خانواده بزرگ بارز می‌دانیم و به یکدیگر اعتماد داریم‌. راستی و صداقت در گفتار و کردار را به عنوان اصول اخلاقی زیربنایی بارز می پذیریم‌.

   • پاسداری از حرمت و کرامت انسانی مبتنی بر باورهای دینی و فرهنگی را بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی خود در بارز می‌دانیم و رفتار سازمانی خود را با این باورها هماهنگ می‌نمائیم.

   • ما وفاداری و امانتداری را پایه‌های سرآمدی و پایداری گروه بارز تلقی کرده و آنها را سرلوحه فعالیت‌های خود در بارز قرار می‌دهیم‌.

   • در حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه سازمان می‌کوشیم.

   • از هر‌گونه معاملات شخصی با شرکای تجاری و تأمین کنندگان و پذیرش هدیه و پول از آنها پرهیز می‌کنیم‌.

   • تامین‌کنندگان را بر اساس رقابت سالم و رفتار منصفانه انتخاب می‌کنیم.

   • دارای روح همکاری‌، به دور از رفتارهای خود محور هستیم و‌‌‌‌‌‌‌‌ از دادن اطلاعات غلط و رفتار کارشکنانه با همکارانمان خودداری می‌کنیم.

   • در طرح خواسته‌هایمان انصاف را در حفظ منافع کلیه ذینفعان رعایت می‌کنیم.

   • از شایعه‌سازی‌، تهمت، غیبت، خبرچینی و هر اقدامی که صمیمیت و اعتماد میان همکارانمان را تضعیف کند اجتناب می‌کنیم.

   • نزاکت و ادب را در برخوردهای اجتماعی رعایت کرده و ازحرکت‌هایی که موجب آزار دیگران شود پرهیز می‌کنیم.

   • از مقررات‌، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های شرکت پیروی می‌کنیم.

   • در جلسات به موقع و فعالانه شرکت می‌کنیم.