X
   
 
    • شرکت های گروه
    • شرکت های گروه

      در حال حاضر بارز با هدف خلق ارزش بیشتر در زنجیره تامین اقدام به خرید سهام، مشارکت و راه اندازی کارخانجات مختلفی نموده است. فهرست این کارخانجات به شرح زیر می‌باشد.