X
   
 
    • مرکز نوآوری گروه صنعتی بارز


      درباره ما

      در راستای سیاست های کلی کشور و با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد کارآفرینی، اولین مرکز نوآوری تایر کشور در گروه صنعتی بارز راه اندازی شد. ایجاد این مرکز در پاسخ به نیاز کشور شکل گرفت، چرا که افزایش هزینه ها و ریسک مربوط به پذیرش تکنولوژی های جدید و پیچیده و عدم دسترسی به متخصصین خارجی با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور لزوم ایجاد این مرکز را ضروری کرده بود.