امروز شنبه،09 اردیبهشت 1396
 
  •    
    • هیات مدیره و رهبران اجرایی

     نام و نام خانوادگی

     سمت

     احمد هاشمی

     رئیس هیات مدیره

     علی اکبر مشرفی

     نایب رئیس هیات مدیره

     عباس عباسی ابیانه

     عضو هیات مدیره و مدیر عامل

     هادی مورخ

     عضو هیات مدیره

     پرویز اخوان

      عضو هیات مدیره و موظف