امروز شنبه،05 فروردین 1396
 
  •    
    • ارزش های سازمان
     باورها و ارزش های سازمانی نقش اساسی در راهبری بارز دارند. ما کارکنان بارز بر ارزشهای محوری زیر تمرکز داشته و در ارتباط با تمام مشتریان ، ارزشهای سازمانی زیر را در نظر گرفته و نهایت تلاش خود را برای جامه عمل پوشاندن به انها بکار میگیریم
     • مشتری محوری
     • نوآوری
     • تصمیم سازی مبتنی بر مطالعه و تحلیل
     • احترام به محیط زیست
     • رعایت نظم و آراستگی
     • کار تیمی