X
   
 
  • “سالمندی” دغدغه یا آسایش؟

   در گروه صنعتی بارز در حد امکان تمهیداتی برای شادابی، سلامتی و تندرستی کارکنان در نظر گرفته شده و این امر بیانگر نگاه ویژه این گروه صنعتی به بحث ورزش و فضای شاداب محیط کار است.

   “سالمندی”
   دغدغه یا آسایش؟
   سالمندی از ابتدا تاریخ بشریت با نگاه های متفاوتی همراه بوده، امروزه با پیشرفت های علمی جامعه پزشکی، امید به زندگی در اکثر جوامع افزایش داشته به شکلی که در آینده ای نه چندان دور شاهد تغییر ترکیب و بافت جمعیت جهان خواهیم بود.
   تغییری که با رشد فزاینده سالمندان همراه است. اما این بافت جمعیتی نیاز به برنامه ریزی هایی هم دارد.
   خوشبختانه با وجود همه مسائل و دغدغه های روزمره، آینده نگری در جامعه کارگری افزایش یافته و همه کارفرما ها وشرکت ها، خدماتی را برای پرسنل خود در نظر میگیرند. خدماتی جدا از بحث بیمه و تامین اجتماعی که منجر به سلامتی جسم و روح نیروی کار جوان امروز و سالمند فردا خواهد بود.
   با افتخار، امروز شاهد آن هستیم که در گروه صنعتی بارز در حد امکان تمهیداتی برای شادابی، سلامتی و تندرستی کارکنان در نظر گرفته شده و این امر بیانگر نگاه ویژه این گروه صنعتی به بحث ورزش و فضای شاداب محیط کار است که خود بستر ساز سلامتی جسم و روح کارکنان در دوره سالمندی است.

   راضیه سادات هاشمی


   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: