X
   
 
  • سمیرا سیدی

   نقش فناوری اطلاعات در مدیریت دانش

   زیرساخت های فناوری اطلاعات موجب می شود جمع آوری، ذخیره، نمایه سازی و ایجاد ارتباط بین داده ها برای پردازش آنها، امکان پذیر شود تا اطلاعاتی با انعطاف کافی حاصل شود.


   به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز سمیرا سیدی، مسئول دبیرخانه مدیریت دانش در ماهنامه داخلی گروه صنعتی بارز آورده است:

   امروزه فناوری اطلاعات برای کنترل، گردآوری دانش و توسعه آن به کار می رود. فناوری اطلاعات، نشر و تمرکز دانش را امکان پذیر ساخته و مدیران سطوح بالاتر را قادر می سازد تا اطلاعات را با سرعت و دقت بیشتر به دست آورده و آن را در تصمیم گیری های خود به کار گیرند. زیرساخت های فناوری اطلاعات موجب می شود جمع آوری، ذخیره، نمایه سازی و ایجاد ارتباط بین داده ها برای پردازش آنها، امکان پذیر شود تا اطلاعاتی با انعطاف کافی حاصل شود. در سال های اخیر، پیشرفت های مهمی در فناوری اطلاعات رخ داده که قابلیت های جدیدی برای فرایند مدیریت دانش ایجاد کرده اند. با این ابزارهای جدید، بخشی از دانش می تواند به صورت یک برنامه نرم افزاری تجسم پیدا نموده و برای افراد و عوامل هوشمندی (سیستمهای خبره) که در قسمت های مختلف سازمان قرار دارند، در دسترس قرار گیرند. سیستم های رایانه ای اساسا در فعالیت های انسانی مشارکت می کنند و به صورت خودکار فرایندهای متنوعی را تحت کنترل دارند. اطلاعات مندرج در این سیستم ها همچنین برای اندازه گیری و نظارت وکسب اطمینان از حصول به کیفیت بهتر، سودمند هستند.


   عوامل موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان

   پروژه های مدیریت دانش نیز مانند هر پروژه دیگری که در گروه صنعتی بارز پیاده می شوند، برای حصول به موفقیت نیازمند فراهم شدن یکسری امکانات و تسهیل کننده ها هستند که اهم آنها موارد زیر است:

   ایجاد اعتماد بین کارکنان و بهبود فرهنگ سازمانی

   حمایت مدیریت ارشد و تعهد ایشان به پیادهسازی مدیریت دانش

   ایجاد فرهنگ دانشمحور

   پیوند اهداف مدیریت دانش با عملکرد اقتصادی و ارزش سازمان - ایجاد زیربنای فنی و سازمانی مناسب شامل زیرساختارهای سازمانی و زیرساخت های IT

   ایجاد ساختارهای استاندارد

   ایجاد ساختار قابل انعطاف سازمانی

   ایجاد وضوح نگرش و بیان

   ایجاد راهکارها و ابزارهای انگیزشی مناسب

   بهکارگیری راههای چندگانه برای انتقال دانش

   ایجاد امنیت شغلی

   توسعه و به کارگیری برنامه مدیریت تغییر

   یکپارچه سازی مدیریت دانش با سیستم های موجود در سازمان - بکارگیری مدیریت ریسک در حین پیاده سازی مدیریت دانش - ایجاد محیط سازمانی ریسک پذیر

   ایجاد فضای سازمانی برای یادگیری مستمر

   اشاعه فرهنگ کار تیمی در سازمان

   آموزش کارکنان و تحصیلات آنها و...


   کارکنان دانشی

   در قلمروی مدیریت دانش، کارکنان و مدیریتی که میتوانند تا حد قابلتوجهی در تولید ســرمایه فکری شــرکت مشارکت کنند را کارکنان دانشــی می نامند. در عمل، جداســازی کارکنان موضوعی مهم اســت که در آن حتی کارکنانی که کارهای دیگری انجام میدهند، دانش خود را انتقال می دهند. علاوه بر این، اینکه آیا کارکنان و شاغلین، ارزشی را به دانش شرکت خود اضافه می کنند یا نه، بستگی به این دارد که دانش آنها ثبت شده و برای کاربرد و استفاده بعدی از آنها اخذ شود.

   در سازمان های موسوم به سازمان دانشی - ســازمانی که به صورت نظام مند رویکردی را برای گرفتن و اخذ اطلاعات اتخاذ می کند- کارکنان و مدیران به کارکنان دانشی تبدیل می شوند صرفنظر از کار واقعی یا عناوین آنها.

   در مورد مدیریت روابط کارکنان دانشــی، کارکنان شایســتگی های خاصی را در ترکیب با مهارت ها، دانش و استعدادها به سازمان می آورند که با پرداختها، منافع، شناخت و حس سهیم بودن در چیزی بزرگتر از خود یعنی ارزش بیشتر، موقعیت کاری و یادگرفتن از دیگران و در بسیاری از سازمانهای دانشی فرصت های آموزش رسمی در تعامل اســت.

   در چارچوب محدودیت های ایجاد شده در رابطه با استخدام افراد و اقدامات اتحادیهها و مدیریت، سازمانها آزادند روابط خود را با دیگر کارکنان دانشی مدیریت کنند. سازمانهای موفق کارکنان دانشــی خود را در زمان های مناســب و چالش برانگیز به گونه ای مدیریت میکنند که اگر آن کارکنان مشتری باشند، اینگونه باید عمل شــود. در این اقدام آنها از مدیریت روابط کارکنان استفاده می کنند که فرآیندی است که در آن تصور میشود کارکنان دانشی که ارزش قابل توجهی از طریق مشارکت در ارزشی، بیشتر از آنچه سازمان در مورد آنها سرمایه گذاری می کند ایجاد می کنند، مجذوب سازمان شده و در سازمان باقی می مانند و مهارتها و دانش خود را در این تبادل برای ایجاد تعادل به مشارکت می گذارند.

   یکی از دارایی های ناملموس عمده سازمانها و یکی از دارایی­ هایی که می تواند از طریق مدیریت کارکنان دانشی توسعه یابد، وفاداری کارکنان دانشی است. اگرچه کمی کردن دقیق وفاداری مشکل است ولی رفتار کارکنان دانشی که همخوانی با وفاداری آنان است را می توان کمی کرد. این رفتار با در نظر گرفتن عواملی اســت که به صورت مثبت و منفی رفتارهای همراه با وفاداری را مدلسازی میکنند. ارتباط کارکنان با سازمان ادامه پیدا میکند حتی وقتی که سازمانهای رقیب پاداش بیشتری را برای کار مشابه پرداخت می کنند. نتیجه وفاداری کارکنان دانشی به سازمان، وقتی ظاهر می شود که مدیریت می خواهد تصمیم بگیرد آیا منابع بیشتری را دراختیار کارکنان دانشی خود یا گروه کارکنان دانشی خود قرار بدهد یا خیر؟

   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: