X
   
 
  • 20 جمله مدیریتـی قابـل تامل

   اگر بتوانید همه کارکنان یک سازمان را به سوی یک هدف مشترک بسیج کنید، در هر رشته و در هر بازار و در برابر هر رقیبی، در هر زمانی موفق خواهید شد.


   به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز به نقل از ماهنامه داخلی گروه، اجرا بزرگترین مسالهء مطرح نشده در مدیریت امروز است و نبود آن بزرگترین مانع موفقیت و بیشتر ناکامیهایی است که به اشتباه به گردن علل دیگر گذاشته میشود.

   شرکتهایی که برای کارهای درست وقف شدهاند و برای مسوولیتهای اجتماعی خود تعهدنامهای دارند که براساس آن کار کنند سودآورتر از آنهایی هستند که این کارها را نمیکنند.

   به جای پرداختن به برنامه استراتژیک، به تفکر و ایدههای استراتژیک روی آورید.

   رمز برد و پیروزی روشن است : بکوشیم تا در یک زمینه دوبار بازنده نشویم.

   انسان در بازی گاهی میبرد و گاهی چیز یاد میگیرد.

   اگر بتوانید همه کارکنان یک سازمان را به سوی یک هدف مشترک بسیج کنید، در هر رشته و در هر بازار و در برابر هر رقیبی، در هر زمانی موفق خواهید شد.

   مشتریان زبان گویایی دارند، اگر بیواسطه با آنها در ارتباط بوده و گوشی شنوا داشته باشیم میتوان از ایشان چیزهای زیادی یاد گرفت.

   حداکثر شادی و خشنودی انسانها زمانی به دست میآید که در شغل همراستا با شخصیت (هوشمندی)خود، به کار گمارده شوند.

   به جای شغل، در پی مشتری باشید. اگر انسان بتواند محصولی عرضه کند که خواهان داشته باشد، از بیکاری نجاتیافته است.

   دنیا را دوگونه میتوان تغییر داد: با قلم(کاربست اندیشه) و با شمشیر (کاربست زور)

   میتوان مدیر مردم نبود ولی آنان را دوست داشت، اما بدون عشق به مردم نمیتوان آنها را مدیریت کرد.

   مدیریت یعنی هنر جلب پیروی داوطلبانه دیگران.

   موفقیت اغلب باعث غرور شده و غرور باعث شکست میشود.

   برای پیروزی ابلیس، کافی است آدمهای خوب دست روی دست بگذارند.

   هزینهء به دست آوردن یک مشتری تازه، حداقل پنج برابر هزینه خشنود نگهداشتن مشتریان کنونی است.

   هر کس میتواند سر رشتهء کار خویش را به دست گرفته و آن را به مسیر دلخواه ببرد

   مدیریت هنر گوش دادن به دیگران است. چنانچه به سخنان کسی خوب گوش فراندهید،

   نمیتوانید درون او را بشناسید.

   توان یادگیری و به کار بستن با شتاب آموختهها، بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان میگذارد.

   اولین روش برآورد هوش یک فرمانروا این است که به آنهایی که در اطرافش گرد آمدهاند، بنگرم.

   آنهایی که از جای خود میجنبند، گاهی میبازند و آنهایی که نمیجنبند، همیشه میبازند.


   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: