X
   
 
  • نقش راهبردی مدیریت دانش در «گروه صنعتی بارز»

   یکی از مهمترین عوامل رشد و پویایی سازمان وجود و عمومیت اطلاعات و دانش مختلف بهویژه دانش تخصصی شغلی در سازمان و همچنین حفظ و قابل دسترس ساختن آن برای همه افراد سازمان در زمان مناسب است.


   بخش سوم

   به گزارش روابط عمومی و ارتباطات گروه صنعتی بارز سمیرا سیدی، مسئول دبیرخانه مدیریت دانش در هفتمین شماره ماهنامه داخلی گروه و در بخش سوم از نقش راهبردی مدیریت دانش در "گروه صنعتی بارز" اورده است:

   یکی از مهمترین عوامل رشد و پویایی سازمان وجود و عمومیت اطلاعات و دانش مختلف به ویژه دانش تخصصی شغلی در سازمان و همچنین حفظ و قابل دسترس ساختن آن برای همه افراد سازمان در زمان مناسب است. مهم نیست که این دانش چگونه و از طریق چه مکانیسم هایی در ذهن کارکنان شــکل می گیرد، اما شایسته است که تمام مکانیسم های تأمین دانش تخصصی مورد نیاز کسبوکار مورد توجه قرار گیرد و بتوان از همه آنها با توجه به موقعیت سازمانی و شرایط زمانی برای افزایش قابلیت سرمایه های انسانی و سهولت دسترسی نیروی انسانی به دانش موردنیاز بهره جست.

   از اینرو پروژه پیاده سازی مدیریت دانش در گروه صنعتی بارز در دست اقدام قرار گرفت. طی این پروژه، پیاده سازی مدیریت دانش در گروه صنعتی بارز به صورت یکپارچه در سه بعد فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی و تکنولوژی اطلاعات با هدف سوق گروه صنعتی بارز در مسیر تبدیل شدن به یک سازمان دانش محور صورت می پذیرد.

   شش مرحله فاز کلی پیادهسازی مدیریت دانش در گروه صنعتی بارز به شرح زیر است:

   مرحله (فاز) اول: شناخت

   مرحله (فاز) دوم: مدلسازی دانش گروه صنعتی بارز

   مرحله (فاز) سوم: آموزش و توسعه فرهنگ تبادل دانش

   مرحله (فاز) چهارم: تدوین آییننامه ها و نظامنامه های مدیریت دانش

   مرحله (فاز) پنجم: طراحی و پیاده سازی سیستم جامع نرم افزاری مدیریت دانش

   مرحله (فاز) ششم: مستندسازی دانش ها و تجارب در گروه صنعتی بارز

   در ادامه به برخی از اهداف پیاده سازی مدیریت دانش در گروه صنعتی بارز اشاره شده است:

   بهبود فرهنگ تبادل و تسهیم دانش در گروه

   شناسایی حوزههای (فیلدهای) دانشی گروه

   استقرار ساختارها و قوانین لازم جهت پیادهسازی مدیریت دانش

   استخراج دانش های تولید شده در ذهن کارشناسان گروه در فیلدهای مختلف کاری، ارزیابی و طبقه بندی

   دانش ساختن امکان بازیابی دانش های تولیدشده در ذهن مدیران و کارشناسان گروه در هر زمان در آینده

   پاسخ مناسب به پرسشهای کارشناسان گروه توسط بهترین متخصصان هر حوزه

   فراهم ساختن امکان شناسایی نقاط قوت و ضعف دانشی گروه و برنامه ریزی جهت برطرف نمودن نقاط ضعف

   فراهم ساختن امکان جمع آوری، طبقه بندی، بازیابی و تعریف سطوح دسترسی مناسب جهت کلیه مستندات گروه نظیر دستورالعمل ها، رویه های کاری، قوانین، اسناد و نقشه های فنی، گزارش های کاری و گروه صنعتی بارز

   فراهم ساختن امکان برگزاری فروم های دانشی حول امور و مشکلات کاری و استفاده از همافزایی (سینرژی)حاصل از کار گروهی جهت حل مشکلات

   فراهم ساختن امکان کسب و ارائه بهترین پشتیبان های تصمیمگیری در قالب چارچوب و الگویی کارآمد به مدیران

   گروه به منظور اتخاذ بهترین تصمیم ها

   تشکیل گروه های تخصصی در حوزه های مختلف کاری و برگزاری و مستندسازی نشست های کارآمد حول مسائل و مشکلات کاری

   ایجاد انگیزه های مناسب برای کارکنان به منظور شرکت در فعالیت های تسهیم دانش در گروه

   ایجاد نقشه دانشی گروه به گونه ای که بدانیم در فیلدهای مختلف گروه چه کسی چه چیزی می داند؟

   آموزش روش های استخراج دانش KNOWLEDGE ACQUISITION به تیم های تخصصی مربوط


   ادامه دارد...
   ارزیابی
   ارزیابی این مورد:
   اظهار نظر
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: